Електронно възлагане (Разширена версия)

Електронно възлагане (Разширена версия)

При подготовка на тръжните процедури, специалистите могат детайлно да специфицират и структурират изискванията към участниците. По този начин системата впоследствие ще може до голяма степен автоматично да оцени получените оферти и да облекчи работата на оценителната комисия.

Предимствата за вас:

  • Спестявате много време
  • Улеснява участниците (повишава конкуренцията)
  • Различни формули за комплексна оценка
  • Автоматично оценяване (когато е приложимо)
  • Стандартизиране на процедурите в организацията
  • Преизползване на фирменото знание
  • Справки
  • Високо ниво на защита и надеждност